Noodalarm Geboortezorg

Brief aan VSV'en

Beste VSV leden,

De VSV’s zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met complexe vraagstukken aangaande integrale organisatie en - bekostiging van de geboortezorg. Deze vraagstukken bleken dusdanig complex dat het de kwaliteit van de samenwerking in een groot aantal regio’s verslechterde in plaats van verbeterde, hetgeen de doelstelling was.

Ondanks het uitblijven van positieve evaluatie van het experiment Integrale Bekostiging door de NZa en het RIVM, KNOV, Bo Geboortezorg, de Nederlandse Patiënten Federatie en de Federatie van VSV’s, werd begin dit jaar ingezet op de invoering van integrale bekostiging door het CPZ, de NZa en VWS.

Naast de landelijke lobby hebben de 60.000 handtekeningen onder de petitie van Noodalarm Geboortezorg een grote rol gespeeld in de uitspraak van de Tweede Kamer. In de petitie werd niet alleen de stem van de zorgprofessional, maar vooral die van de Nederlandse bevolking weergegeven. Deze lobby van zorgprofessionals en de inwoners van Nederland heeft  ertoe geleid dat de Tweede Kamer niet heeft ingestemd met invoering van integrale bekostiging en heeft aangestuurd op een alternatief welke een gedeeld draagvlak kent.

Binnen het Common Eye traject zijn afgelopen jaar gezamenlijke uitgangspunten voor een passende bekostiging van kwaliteit geformuleerd door de NVOG, KNOV, Bo Geboortezorg en NPF. Tot grote verbazing van deze partijen is door de NZa en VWS niet ingezet op verdere uitwerking van dit gedragen alternatief.  Daarentegen is onverminderd sterk ingezet op de doorvoering van integrale bekostiging. VWS geeft de aanstaande minister het advies integrale bekostiging in te voeren als reguliere bekostiging.

De consequenties bij doorvoering zijn niet te overzien, maar worden nu al zichtbaar in ‘t Gooi en Amsterdam, waar Ter Gooi en AmsterdamUMC zonder betrokkenheid en draagvlak van het VSV en de georganiseerde eerstelijn, een integrale samenwerking aangaan met slechts één verloskundigenpraktijk. Er ontstaat een zeer ongelijkwaardige situatie daar de eerstelijn buiten spel gezet wordt, de eerste lijn in tegenstelling tot de ziekenhuizen geen acute zorg kan waarborgen en in plaats van ketenpartners  concurrenten van elkaar worden. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat binnen integrale systemen de acute zorg altijd prioriteit krijgt boven de preventieve zorg. Op termijn zal de preventieve eerstelijns geboortezorg verdwijnen, net als de keuzevrijheid van de zwangere.

Dit risico mag niet genomen worden zonder enige onderbouwing en met alternatieven welke kwaliteit, gelijkwaardigheid, acute zorg, de mogelijkheden voor zorgverschuiving en keuzevrijheid borgen. Er is tot nu toe geen enkel bewijs dat IB de zorguitkomsten verbeterd. 

Door de petitie te steunen en landelijke partijen aan te schrijven heb je als VSV lid directe invloed op het aanstaande besluit, welke de tweede helft van januari zal vallen. Voor het aanschrijven van VWS, de Tweede Kamerleden, NZa en CPZ kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldbrieven en mailadressen welke te vinden zijn op de website.

Laten we ons samen sterk maken voor een gezamenlijke inrichting van de geboortezorg van de toekomst die geschikt is voor alle zwangeren en geboortezorgverleners in Nederland!