Noodalarm Geboortezorg

Standpunt federatie van VSV'en

Gouda, 4 januari 2022

Geachte collegae, beste VSV-bestuurders,

 

Hopelijk kent uw 2022 een goed start!
Hoewel u onze laatste nieuwsbrief nog geen twee weken geleden ontving, vindt het bestuur het belangrijk om u goed te informeren over de ontwikkelingen rondom integrale bekostiging (IB).

Naar aanleiding van de bijlage over dit onderwerp in de recente nieuwsbrief, heeft de Federatie contact gezocht met 3 VSV’s die meedoen aan het experiment Integrale Bekostiging.
Wij hebben uitgelegd dat het bestuur van de Federatie in de gesprekken het standpunt heeft vertegenwoordigd van het grootste deel van de VSV’s zoals dat in de ALV van Maart dit jaar is geformuleerd. Ook bespraken wij kort wat er gaat gebeuren in het scenario dat de IB regulier wordt en wat in het scenario als het wordt afgewezen. Deze gesprekken worden binnenkort voortgezet.

Op zeer korte termijn (a.s. maandag) wordt er een nieuwe Minister van VWS benoemd. Een van de eerste dossiers die hij of zij zal moeten beoordelen is of IB regulier wordt of niet. Zorgverzekeraars Nederland heeft reeds zeer duidelijk gemaakt dat zij, naast IB en monodisciplinair, geen derde variant zal contracteren. Dit betekent dat alleen de IB verder kan worden ontwikkeld en experimenten met andere vormen van bekostiging niet meer mogelijk zullen zijn!

Het Bestuur van de Federatie vindt dit een zeer zorgelijke en ongewenste ontwikkeling. Graag hadden wij gezien dat er meer werk zou worden gemaakt van (ontwikkelen en experimenteren met) alternatieve vormen van doelmatige bekostiging waarmee alle VSV’s uit de voeten kunnen, zoals bijvoorbeeld door de KNOV is voorgesteld. Ook ons eigen voorstel voor het zogenaamde koptarief kan hierin prima worden meegenomen.

Het feit dat alle discussies over IB inmiddels door VWS zijn opgeschort tot na het verlopen van het beslismoment IB, doet vermoeden dat er richting regulier maken van IB wordt doorgewerkt, zonder dat alle partijen in voldoende mate zijn gehoord.

Wij zullen erop blijven aandringen dat, voordat de nieuwe minister een besluit neemt, er overleg plaatsvindt met in elk geval de Federatie van VSV's en met liefst alle partijen in de Geboortezorg.

Wij weten dat er vanuit het veld acties worden ondernomen om te zorgen dat er voldoende kennis is bij de nieuwe minister, ook van de standpunten van een groot deel van de mensen in de Geboortezorg die niet zo makkelijk toegang hebben tot de Minister. U kunt hierover meer lezen op de website van noodalarm geboortezorg, die al eerder hun stem hebben laten horen toen men het IB tarief regulier wilde maken.

Wij adviseren met klem om kennis te nemen van deze acties en, indien u als VSV of als lid van een VSV het standpunt onderschrijft, dit kenbaar te maken.

De bekostiging zoals die nu is in de Geboortezorg, is zeker niet ideaal, maar nu alleen nog 2 varianten toe te laten snijdt de weg af naar een bekostigingsvorm die door alle partijen wordt gedragen en daadwerkelijk bijdraagt aan doelmatige (triple-aim) geboortezorgfinanciering.
De Federatie zal hierover contact opnemen met het Ministerie van VWS. Het is belangrijk dat de nieuwe Minister weet dat zijn besluit zeer grote en naar ons idee negatieve effecten zal hebben op de gehele geboortezorg.
 

Met vriendelijke groeten, namens het Bestuur,

 

Eric Hallensleben

Voorzitter

https://www.federatievsv.nl/